Integrale aanpak complexe mengsels (KB-37-002-027)

Project: EZproject

Project Details

Description

De analytisch chemische en toxicologische kennis over complexe mengsels zoals chloorparaffine (CPs) en minerale oliën (MOSH / MOAH) is beperkt. Beide stofgroepen kennen een brede applicatie in industriële en huishoudelijke toepassingen, waardoor het via diverse routes in ons voedsel terecht komt. De complexiteit van deze industriële vervuilingen levert nieuwe analytisch chemische en toxicologische uitdagingen op. Vanuit beleidsoogpunt is het urgent om goede analytische methoden te hebben. Voor de MOSH/MOAH meting (mineral oil saturated hydrocarbons / mineral oil aromatic hydrocarbons) gaat de aandacht met name uit naar de aromatische (MOAH) fractie. De huidige MOAH meting is aspecifiek, waardoor het risico bestaat dat de gerapporteerde MOAH gehalten inaccuraat zijn. De activiteiten binnen dit project richten zich daarom in eerste instantie op het verbeteren van de selectiviteit van de meetmethodes. Voor CPs geldt eveneens dat de selectiviteit van de huidige methodes te beperkt is. Voor de kwantificatie zijn er diverse aanpakken die geëvalueerd moeten worden. De accuraatheid van de kwantificering is daarmee afhankelijk van de te kiezen methode. In dit project zal de invloed van de kalibratie op de juistheid van de meting onderzocht worden. Tevens zal geïnventariseerd worden welke (combinatie van) analytische aanpakken geschikt zijn voor de scheiding van individuele (stereo)isomeren. Daarnaast zal een begin gemaakt worden met het bestuderen van de toxicokinetiek van CPs, omdat deze kennis nodig is om de gevaren beter te kunnen inschatten. Het streven is om via diverse samenwerkingen ons expertiseniveau een extra impuls te geven en tevens onze activiteiten uit te dragen (naast publicaties en lezingen).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21