Innovaties in gewascollectie management (WOT-03-002-065)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het CGN-plant zal haar rol als vernieuwende genenbank verder uitbouwen en zo beter inspelen op de veranderende behoeften van het bedrijfsleven, de wetenschap en de maatschappij.

(1) Er wordt ingespeeld op de behoefte van gebruikers aan andere type collecties, niet primair gericht op conservering. Dit betreft met name homogene lijnen voor genotypering en fenotypering. Deze collecties zullen verder worden uitgebouwd en er zal meer informatie over worden verzameld en beschikbaar gemaakt.

(2) Op basis van de feed-back van verschillende gebruikersgroepen zal (een aanzienlijk deel van) de inhoud van de CGN-plant website worden vernieuwd en Engelstalige content in het Nederlands worden vertaald en beschikbaar gesteld.

(3) De documentatie van de collecties van het CGN, en de beschikbaarstelling van de betreffende informatie aan gebruikers, zal worden onderhouden en waar mogelijk verbeterd.

(4) Er zal in samenwerking met WUR Plant Breeding een prominente rol worden gespeeld op het gebied van de toepassing van kennis en genomische data. Gebruikers van het CGN materiaal zullen in staat worden gesteld gebruik te maken van genomische informatie, en deze te combineren met traditionele fenotypische informatie.

(5) De ontwikkelingen op het gebied van de Europese implementatie van het Nagoya protocol zullen kritisch gevolgd worden, en vertaald in aanpassingen van het CGN beleid; zo wordt de ‘juridische oorsprong’ van iedere CGN accessie gedocumenteerd.

(6) Ontwikkelingen m.b.t. invoering van handling fees bij collega genenbanken zullen worden gevolgd, maar vooralsnog zullen er geen handling fees bij het CGN worden ingevoerd.

(7) De kennis over de CGN-plant collecties zal verder worden uitgebouwd door een voortzetting van de pre-competitieve evaluatie programma’s i.s.m. met het veredelingsbedrijfsleven en Plantum, en tevens worden uitgebreid met genotypering van de CGN-plant collecties, onder meer via TKI initiatieven, EU projecten en de samenwerking met BGI.

(8) CGN-plant zal haar bijdrage aan de kennisvermeerdering over genetische bronnen blijven leveren. Het editor-schap van een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van genetische bronnen is beëindigd, de betrokkenheid bij andere tijdschriften versterkt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.