Infrastructuur Verkenning Natuurbeleid (WOT-04-011-032, WOT-04-011-025, WOT-04-006-104)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor effectieve en efficiënte beleidsadvisering is kwaliteitsborging van de hierbij ingezette modellen, indicatoren en databestanden (hierna modellen en datasets genoemd) relevant voor alle belanghebbenden. Het project Infrastructuur Verkenning Natuurbeleid, ook bekend als KwaliteitsSlag, realiseert structurele kwaliteitsborging van modellen en datasets waarvan Wageningen Research de bronhouder is en die ingezet worden bij de uitvoering van WO-taken op het gebied van natuur- en milieu-onderzoek voor LNV en PBL.

Een kwaliteitssysteem is opgezet waarin drie kwaliteitsniveaus gedefiniëerd zijn: het minimaal vereiste kwaliteitsniveau Status A, het kwaliteitsniveau Status A+ dat afgestemd is op het door WR/WOT en PBL gedefinieerde kwaliteitsniveau in het PBL Normenkader Modellen en het kwaliteitsniveau Status AA voor tenminste de belangrijkste modellen en datasets (Jansen et al. 2004; Tiktak et al. 2013; Houweling et al. 2015).

De kwaliteitsborging van WR/WOT-modellen en datasets focust op:

  • Nauwkeurige wetenschappelijke en technische documentatie, testen en valideren;
  • Adequate opzet van beheer en onderhoud;
  • Transparante communicatie over toepassing, gebruik en interpretatie, incl. modelresultaten.

Het kwaliteitssysteem draagt daarmee bij aan heldere onderzoeksresultaten, goede overdrachtsmogelijkheden van modellen en datasets en betere onderbouwing bij (en dus verkleinen van risicos in) publieke discussies over de kwaliteit van modellen en datasets voor (beleids)advisering.

De kwaliteit van een groot aantal modellen en datasets is naar het basiskwaliteitsniveau Status A gebracht; dit kwaliteitsniveau is in audits vastgesteld. Bij Status A worden nog niet alle kwaliteitsaspecten getoetst die relevant zijn. Het is daarom belangrijk om het gerealiseerde basiskwaliteitsniveau te behouden en gedifferentieerd te verhogen tot kwaliteitsniveau A+ en voor de belangrijkste modellen AA.

Naast verbeteren van de kwaliteit van de WR/WOT-modellen en datasets en het vaststellen van het niveau via audits, omvat dit project ook structureel beheer van modellen en datasets.

Het beoogde resultaat bestaat uit een operationeel kwaliteitsysteem waarmee het kwaliteitsniveau van de WR/WOT-modellen en datasets op een duidelijk omschreven niveau wordt geborgd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.