Informatievoorziening bij gedecentraliseerd natuurbeleid (WOT-04-011-036.40, WOT-04-011-036.20)

Project: LNV project

Project Details

Description

PBL heeft de opdracht gekregen om de komende jaren voor EZ en IPO de evaluatie van het Natuurpact in een interactief proces met rijk en provincies uit te werken en uit te voeren.

Het Natuurpact is een verzameling afspraken tussen het kabinet Rutte II en de provincies en vormteen ‘plus’ bovenop de afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur.

 

 Om het proces van evalueren en bijstellen goed in te richten, is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om de voortgang regelmatig (ex durante) te evalueren op basis van monitoringgegevens.

 

Inmiddels is een start gemaakt met het opzetten van de evaluatie en gezien het karakter van het natuurpact (breder dan natuur alleen, er wordt gesproken over verbrede doelen) en het feit dat het natuurbeleid is gedecentraliseerd (geen verticale verantwoording, alleen horizontale) levert dit kennisvragen op mbt informatievoorziening.

 

Doel van het project is bij te dragen aan (het opzetten van) de lerende evaluatie van het Natuurpact door PBL te adviseren en aanbevelingen te doen over  kennisvragen die tijdens het opzetten van de evaluatie geformuleerd zijn. Een eerste vraag betreft hoe om te gaan met doelmatigheidsonderzoek in de nieuwe gedecentraliseerde omgeving en binnen de kaders van het natuurpact en een tweede om na te gaan of het mogelijk is een indicator mbt participatie vast te stellen.

 

Een eerste vraag gaat over hoe om te gaan met het doelmatigheidsvraagstuk in een gedecentraliseerde omgeving. 

 De tweede vraag gaat over het nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het vaststellen van een indicator mbtde bijdrage van de maatschappij/maatschappelijke partijen aan het natuurbeleid.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1331/12/14