IJsselmeer en Markermeer (WOT-05-001-006, WOT-05-001-016, WOT-05-406-006, WOT-05-406-180)

Project: EZproject

Project Details

Description

De doelstelling van het project is drieledig:

  1. verzamelen van visserij-onafhankelijke gegevens ten behoeve van de vangstadvisering van commerciële schubvissoorten (baars, blankvoorn, brasem, snoekbaars), spiering en aal. Door gebruik van standaardmethodieken en jaarlijkse bemonstering kunnen verschillende jaren in de tijdserie met elkaar vergeleken worden en kunnen eventuele trends worden bepaald;
  2. analyseren van trends in de ontwikkeling van habitatrichtlijn-soorten (trekvissen) in het kader van Natura2000 doelstellingen en rapportage naar EU;
  3. aanleveren van de benodigde gegevens voor en het uitvoeren van de berekeningen van de Ecologische Kwaliteit Ratios (EKRs) binnen de Kader Richtlijn Water (KRW) voor de evaluatie van de toestand van de visgemeenschap.
  4. Binnen de doelstellingen van het project vallen tevens het uitvoeren van de jaarlijkse bestandsopname op het IJssel-en Markermeer in het najaar, de bemonstering van de oevers in de zomerperiode en het monitoren van migrerende en diadrome vissen in het vismigratieseizoen.
1.1.1      Werkwijze

De werkwijze is per onderdeel verschillend in termen van methodiek, timing in het jaar en gebied. In het open water van het IJsselmeer en Markermeer wordt in het najaar gedurende zes weken met een onderzoeksschip met twee verschillende vistuigen een bestandsopname uitgevoerd. Tijdens de oeverbemonstering in augustus/september wordt met een kleine visboot met een elektrisch schepnet en aanvullend met een zegen gevist. Het monitoren van de diadrome en migrerende vissen gebeurt met fuiken in de belangrijkste trekperioden van vissoorten (vismigratieseizoen), in samenwerking met beroepsvissers. De wijze van bemonstering is beschreven in Handboek zoetwater visbemonsteringen.

Sinds 2014 wordt onder de noemer diadrome vis zoete rijkswateren nauw samengewerkt tussen Ministerie LNV en Ministerie I&W (RWS).

Alle verzamelde biologische data worden, na kwaliteitscontrole, opgeslagen in de centrale database Frisbe bij WMR.

1.1.2      Projectresultaat

De basisgegevens die binnen het Vis- en visserijonderzoek IJsselmeer en Markermeer worden verzameld, zijn noodzakelijk om trends in de ontwikkeling van de visstand te kunnen signaleren, de toestand van de visstand te kunnen evalueren en beheersmaatregelen of ingrepen te kunnen toetsen zoals vereist door de Europese richtlijnen. De tijdreeksen van basisgegevens die in de afgelopen decennia zijn opgebouwd zijn ook onontbeerlijk als achtergrond bij het oplossen van meer specifieke vraagstellingen vanuit het beleid, bijvoorbeeld op het gebied van ecologisch duurzame visserij, de effecten van klimaatveranderingen en waterkrachtcentrales en het herstel van vismigratie.

De resultaten van het project Vis- en visserijonderzoek IJsselmeer en Markermeer zijn schattingen van de hoeveelheid vis van een bepaalde soort in een bepaald jaar. Van alle gegevens verzameld in de open water monitoring en oevermonitoring in het IJsselmeer en Markermeer zijn lengte-frequentieverdelingen beschikbaar. Tevens is voor een aantal soorten de leeftijdsopbouw van de vangst beschikbaar.

Naast deze bestandsschattingen leveren de onderzoeken essentiële gegevens voor de ecosysteemindicatoren (EKRs) ten behoeve van de KRW en informatie over het belang van het IJsselmeergebied als doortrekgebied voor migrerende vissoorten (Habitatrichtlijn).

Het project levert rechtstreeks de data voor de uitvoering van het spieringbeleid aan de hand van het zogenoemde spieringprotocol.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/20

Research Output

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2019: Deel II, Toegepaste methoden

van Keeken, O. A., de Bruijn, P. J. A., Griffioen, A. B., van Os-Koomen, E. & Wiegerinck, J. A. M., 20 May 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 102 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C047/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017: Deel II: Toegepaste methoden

van der Sluis, M. T., Tien, N. S. H., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Os-Koomen, E. & Wiegerinck, J. A. M., 19 Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 101 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C007.19a)(Rapport BM; no. 19.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018: Deel II: Toegepaste methoden

van der Sluis, M. T., Cremer, J. M. S., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Os-Koomen, E., Wiegerinck, J. A. M. & de Bruijn, P. J. A., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 98 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C086/19)(Rapport BM; no. 19.26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access