Project Details

Description

Steden staan voor grote opgaven zoals verdichting, het voorkomen van wateroverlast en het teruglopen van de biodiversiteit en de noodzaak om meer circulair om te gaan met primaire bronnen. Nature based solutions kunnen helpen deze opgaven het hoofd te bieden door de leefbaarheid van de steden te vergroten en de gezondheid te bevorderen en tegelijkertijd de biodiversiteit te vergroten.

Ook buiten de stad stelt klimaatverandering en de noodzaak voor de circulariteit de maatschappij voor grote opgaven. Wateroverlast en watertekorten voor de landbouw en de problemen die er ontstaan voor biodiversiteit doordat temperaturen en waterbeschikbaarheid veranderen en nieuwe soorten zich kunnen handhaven. We zoeken naar robuuste oplossingen en zo weinig mogelijk oplossingsrichtingen uitsluiten en aansluiten bij circulair gebruik van water en biomassa.

Bij het toepassen van nature based solutions ligt de nadruk vaak op het gebruiken/stimuleren van natuur of groen voor adaptatie en wordt gezocht naar oplossingen binnen het schaalniveau van het projectgebied. Voor adaptatie van een (stedelijk) gebied is het juist van belang om te zoeken naar oplossingen op een hoger schaalniveau, het landschapsniveau, want een stad is geen geïsoleerd systeem. Met name op de hoge zandgronden is het van belang om ruimtelijke relaties op een hoger schaalniveau in ogenschouw te nemen, omdat oplossingen in lagergelegen gebieden juist te vinden zijn in bovenstroomse gebieden, bijvoorbeeld bij wateroverlast in steden.

Ook wordt er vaak bij nature based solutions vaak voorbij gegaan aan lokale omstandigheden in de bodem en hydrologie, de horizontale landschappelijke relaties. Hierdoor is het resultaat voor adaptatie niet optimaal, en worden de mogelijkheden die natuur te bieden heeft en de bijdrage die deze oplossingen kunnen leveren aan biodiversiteit weinig benut. Daarom spreken we hier dan ook van landscape based solutions.

Om bij het zoeken naar passen nature of landscape based solutions zowel de regionale als de lokale omstandigheden mee te kunnen nemen en met elkaar te kunnen verbinden kiezen wij voor twee casestudies: één op regionaal en één op stedelijk niveau. We kiezen de cases zó dat de resultaten van beide cases aan te elkaar te relateren zijn, en de cases elkaar kunnen informeren en inspireren.

We richten ons in dit project op twee case studies op de hoge zandgronden, omdat hier de relatie tussen bovenstroomse gebieden en (vaak benedenstrooms gelegen) steden van groot belang is bij het zoeken naar oplossingen.

In dit project focussen we ons op nature of landscape based solutions voor adaptatie aan klimaatverandering, vergroting van de biodiversiteit en meer circulair omgaan met natuurlijke bronnen, zie onderstaande tabel.

doelen \schaalnivo

Case stad

Case regionaal

Adaptatie

X

x

Biodiversiteit

x

x

Circulariteit

Beperkt tot water en groen/biodiversiteit

Beperkt tot water en landbouw

 

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22