Het nieuwe telen Lysianthus: demonstratieproef (BO-25.11-001-024)

Project: LNV project

Project Details

Description

Een substraatsysteem met eb/vloed is voor Lisianthus gedurende vier teelten getest op een oppervlak van 800 m2.

Het stomen kon met het systeem tot een minimum (1 uur bol) beperkt blijven, zonder dat dit heeft geleid tot wortelziekten. Ook is het water niet ontsmet, noch zijn er fungiciden gebruikt. Verder is gedurende de teelten geen drainwater geloosd. Alleen moest na iedere teeltwisseling wegens een te hoge EC worden geloosd omdat dan de met nutrienten ingedikte uitgedampte bovenlaag wordt uitgespoeld. Bij meerdere teeltfasen tegelijk zou dit probleem moeten kunnen worden opgelost.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.