Herstelstrategieën voor stikstofgevoelige natuur (BO-43-108-002, BO-43-021.01-003, BO-11-019.01-012, BO-11-011.01-082)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 29 mei 2019 door de Raad van State ongeldig verklaard. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Momenteel werkt de Rijksoverheid samen met andere overheden aan een nieuwe structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Van onverminderd belang zijn de herstelstrategieën voor stikstofgevoelige natuur die in het kader van de voormalige PAS zijn opgesteld. De set aan herstelmaatregelen volgt uit de wetenschappelijk onderbouwde Herstelstrategieën, waarin mitigerende maatregelen tegen vermesting en het verzurend effect van een overmaat aan stikstof zijn beschreven voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van VHR-soorten.

Vanuit het perspectief van Natura 2000-instandhoudingsdoelen is het van belang om de Herstelstrategieën regelmatig te actualiseren op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe kennis uit de praktijk van het natuurherstel. Door het genereren van nieuwe kennis vanuit monitoring en onderzoek kunnen maatregelen worden opgewaardeerd in status (van hypothese -> vuistregel -> bewezen maatregel) én kunnen zo mogelijk nieuwe maatregelen als erkende herstelmaatregel worden toegevoegd, nadat ze zijn beoordeeld en goedgekeurd door de internationale reviewcommissie. Daarmee wordt het maatregelenpakket voor het herstel van stikstofgevoelige natuur in relatie tot Natura 2000-doelen en -waarden steeds beter gefundeerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/24