Herstel van biodiversiteit in samenhang (WOT-04-011-045.03)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om de politiek te kunnen informeren over de voortgang en mogelijkheden van het beleid omtrent het herstel van biodiversiteit in samenhang met andere opgaven werkt de WOt in samenwerking met het PBL aan een kerninstrumentarium. Dit instrumentarium omvat methodes, indicatoren en modellen op het gebied van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit. Het instrumentarium dient onderhouden en verder ontwikkeld te worden, zodat het geschikt blijft voor de beantwoording van actuele en te verwachten toekomstige (beleids)vragen. Het is hierbij belangrijk om de samenhang van het biodiversiteitsbeleid met ander beleid (bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, landbouw en stad) steeds beter mee te kunnen nemen.

 

In 2023 ligt de focus op het operationeel maken van het begrip Basiskwaliteit Natuur (BKN), het verder ontwikkelen en verbeteren van het Model for Nature Policy (MNP) en het Natuurlijk Kapitaal Model (NKM) voor actuele beleidsvragen en geconstateerde tekortkomingen. Voor de BKN wordt gewerkt aan: 1) het beschrijven van onderliggende beleidstheorieën, 2) het ontwikkelen van indicatoren en modellen en 3) het operationaliseren en testen in enkele casestudies. In het MNP onderdeel wordt gewerkt aan: 1) het doen van uitspraken die beter aansluiten op de rapportages van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, 2) het verbeteren van een tool om scenario’s op te slaan en te vergelijken, en 3) het verder ontwikkelen van de MNP op basis van de verschillende voorgestelde verbeteringen vanuit de uitgevoerde wetenschappelijke review. Het werk rondom het NKM focust zich in 2023 op: 1) het toevoegen van een aantal ontbrekende regulerende en culturele ecosysteemdiensten, 2) het inschatten van de effecten van natuurinclusieve maatregelen van koolstofopslag op andere ecosysteemdiensten, 3) het toewerken naar het verkrijgen van kwaliteitsstatus A en 4) het verbeteren van de MRT om sneller en makkelijker inputbestanden te kunnen maken voor de MNP en NKM.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23