H300 Kasdek van morgen, de volgende stap (BO-59-005-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het lopende project “Het kasdek van morgen: vandaag” met de teelt van tomaat blijken voorspellingen vrijwel geheel uit te komen. Het grote voordeel, een besparing op warmtevraag van 20%, wordt gehaald. Het potentiële nadeel, het langzamer afkoelen van de kas waardoor in warme perioden hogere etmaaltemperaturen ontstaan, volgt ook geheel de lijn der verwachting en heeft vooralsnog niet tot nadelige gevolgen voor het gewas geleid. De BCO-tomaat heeft aangegeven de resultaten zeer interessant te vinden en mogelijkheden te zien voor implementatie, maar adviseert nadrukkelijk ook bij andere gewassen te kijken.

In dit project wordt het kasconcept getest op aubergine. In de winter worden er bij aubergine hogere temperaturen aangehouden dan bij tomaat en in de zomer laat men de temperatuur onder lichtrijke omstandigheden gemakkelijk oplopen tot 28 à 30oC. Het zou dus bij dit gewas minder bezwaarlijk zijn als de kastemperatuur bij veel licht onder het nieuwe type glas wat hoger uitkomt. Door minder te ventileren zal er minder verlies en dus ook minder verbruik van CO2 zijn. Het voordeel van energiebesparing kan bij dit gewas in de winter nog groter zijn dan bij tomaat door de hogere temperaturen

Een deel van het warmtegebruik is gerelateerd aan de vochthuishouding en het stimuleren van de verdamping. Dit onderdeel zorgt altijd voor veel discussie zeker ook in combinatie met de actieve ontvochtiging. Om deze discussie meer handen en voeten te geven moet deze discussie met getallen gevoed worden.

In combinatie met ontvochtiging + warmteterugwinning zou de warmtevraag bij deze energiebehoeftige gewassen richting de 10 m3/m2 a.e. kunnen gaan, een prestatie die in de huidige tomatenproef ook zeker nog in beeld is. Wel is de onbalans in warmteproductie vanuit de ontvochtiging en warmtevraag van de kas een onderdeel welke nog forse stappen in de teelt (isolatie versus vochtproductie en gevraagde teelttemperaturen) behoeft.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/23