H300 Energie en CO2 Programma management (BO-59-005-003, BO-59-004-001, BO-51-002-003, BO-25.11-001-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers stimuleren we innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen. Om duurzame investeringen te stimuleren, zorgen we voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken

Het Programma Energie en CO2 heeft een actieve aanpak op het gebied van communicatie, publicatie en kennisdeling. Dit vindt plaats via een aantal websites, brochures, informatieve films, handleidingen en stappenplannen, rekenmodellen, kennisuitwisselingsprojecten en vanzelfsprekend het toegankelijk publiceren van de resultaten van onderzoek. Regelmatig worden ondernemers geïnformeerd op bijeenkomsten waar de resultaten van het onderzoek worden toegelicht. Alle informatie staat op www.kasalsenergiebron.nl . Eén keer per jaar wordt het EnergiekEvent2020 event georganiseerd waarin een groot aantal projecten vanuit het programma wordt gepresenteerd.

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Ook worden regelmatig gerichte vragen uitgezet in de (deel)sector om ondernemers de gelegenheid te geven de knelpunten die zij ervaren en ideeën die ze hebben in te dienen. Via het Ondernemingsplatform/werkgroep en het omringende netwerk wordt die inbreng beoordeeld en zo mogelijk opgenomen in het programma.  Meer specifiek wordt overlegd over resultaten en noodzakelijke vervolgactiviteiten in begeleidingscommissie bij de projecten en in klankbordgroepen op specifieke onderwerpen (zoals aardwarmte, led-belichting, Het Nieuwe Telen, Sierteeltexport etc.) Het vaststellen van een goede doorwerking van kennis naar de bedrijven is lastig. Een goede indicatie wordt echter jaarlijks verkregen uit de Glastuinbouw Energiemonitor, de energiemonitor Bloembollen, de energiemonitor Paddenstoelen, de monitoring van het Agroconvenant (Schone en Zuinige Agrosectoren). Daarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken m.b.t. de doelen, maar ook naar de penetratiegraad van innovatieve (en gangbare) toepassingen. Zolang daar vooruitgang is te constateren, is dat een indicatie van de kennisdoorstroming

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/23