H2020 BATModel (cofin) (KB-34-001-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

De ruimte om de Nederlandse voedselproductie gezonder en duurzamer te maken hangt sterk af van de impact op de concurrentiepositie van het Nederlandse agri-food complex. Kern output van BATMODEL is kwantitatief inzicht in zowel breder welvaartseffecten als hoe concurrentiekracht van verschillende sectoren wordt beïnvloed door traditioneel handelsbeleid (tarieven, subsidies, quota) en door nieuwe complexere vormen van (handels-)beleid (zoals CO2 compenserende tarieven van een Green Deal) die een breed scala aan doelen nastreven. 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.