GLB_Programma Ondersteuning GLB uitvoering (fiche) (BO-43-115-047)

Project: LNV project

Project Details

Description

Bij toepassing van Vereenvoudigde Kostenopties (VKO) zijn niet de werkelijk gemaakte en betaalde kosten in subsidieaanvragen het uitgangspunt voor de subsidiegever, maar worden de subsidiabele kosten berekend volgens een vooraf bepaalde methode. Deze methode is gebaseerd op outputs, resultaten of bepaalde andere van tevoren duidelijk omschreven kosten, hetzij op basis van een bedrag per eenheid, hetzij op basis van een percentage. De mogelijkheden voor het opstellen van VKOs worden beschreven in de “Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI)” (herziene versie; 2021/C 200/01). Omdat het niet meer nodig is om voor elke euro medegefinancierde uitgaven over individuele ondersteunende documenten te beschikken is het voordeel dat de administratieve last voor de subsidienemer wordt beperkt. De projectdoelstelling is tweeledig: (1) het leveren van een methodiek voor vaststellen VKOs en (2) het opleveren van in onderling overleg vastgestelde VKOs in 2022. Uiteindelijke moeten VKOs gefaseerd worden opgeleverd voor de periode dat het Nationaal Strategisch Plan (NSP) geldig is. De methodiek wordt opgeleverd in de vorm van een korte notitie en factsheet per VKO.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/24