GLB SWOT Regionalisering (BO-43-014.01-073)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is een SWOT vereist. Deze SWOT wordt gebruikt voor de behoefteanalyse die weer als basis wordt gebruikt voor de keuze en inrichting van interventies in het nieuwe GLB. Het niveau van de SWOT-analyse is het nationale niveau. Regionale analyses vallen buiten het bestek van de SWOT. De concept EU-verordening hierover schrijft wel voor dat er ook rekening moet worden gehouden met de regionale context; dit mede met als doel om te komen tot een NSP die waar nuttig ook hiermee rekening houdt en daarmee leidt tot een effectiever instrument met meer resultaat.

Deze regionale context kan onder meer omvatten de verschillen in demografie en fysiografie met het daarmee verbonden grondgebruik en specifieke (concentraties van) agrarische sectoren met bijbehorende uitdagingen en kansen. Met fysiografie wordt hier bedoeld het landschap met bijbehorende elementen zoals bodem, landgebruik, aanwezigheid van dominante sectoren (ook niet-agrarisch) en voorzieningen, etc. die bepalend zijn voor de bovengenoemde behoefteanalyse t.b.v. het NSP voor het GLB.

Het ministerie van LNV i.s.m. het IPO heeft Wageningen Economic Research gevraagd een project uit te voeren met als doel:

Duidelijkheid geven of regionale verschillen in Nederland relevant zijn voor een effectieve NSP. De inventarisatie/ SWOT dient een objectieve basis te leveren voor het beantwoorden van de vraag of, in welke mate en hoe het NSP dient in te spelen op regionale verschillen. Uitgangspunt hiervoor is de concept EU-verordening voor het nieuwe GLB met de bijbehorende 9 subdoelen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20