GLB SWOT 2019 aanvulling dierenwelzijn (BO-43-014.01-070)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze beleidsinzet is mede gebaseerd op een zogenaamde SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Voor de SWOT's is reeds een houtskoolversie opgeleverd (Berkhout et al., 2019. De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB. WEcR, Rapport 2019-058). Voor het onderdeel Dierenwelzijn van het 9e subdoel is behoefte aan een nadere uitwerking die mede de basis vormt voor de keuze en uitwerking van de interventies voor het GLB.

Uitgangspunt is dat de EC subdoel I heeft opgenomen vanuit het oogpunt van een groeiende maatschappelijke belangstelling voor duurzamere voedselsystemen in brede zin. Dat wil zeggen dat alle schakels in de agrofoodketen (t/m consument) een samenhangende rol vervullen in verduurzaming van de landbouw. Dit doel is nauw verweven met de andere 8 GLB-subdoelen. Bijvoorbeeld: Meer inspelen op maatschappelijke verwachtingen kan bijdragen aan het tot marktwaarde brengen van duurzaamheidsprestaties t.a.v. dierenwelzijn, milieu, klimaat, hulpbronnen en biodiversiteit. Dit is al zichtbaar bij een aantal keurmerken zoals die voor de biologische landbouw en voor dierenwelzijn. Dit draagt (indirect) ook bij aan een betere positie van landbouwers in de waardeketen, aan plattelandsontwikkeling, etc.

StatusActive
Effective start/end date1/01/20 → 31/12/20