Genenbank landbouwhuisdieren (WOT-03-003-045)

Project: LNV project

Project Details

Description

Doel van dit project is het aanvullen, beheren en documenteren van genenbankcollecties van runderen, varkens, paarden, schapen, geiten en pluimvee. Zowel zeldzame rassen als veelgebruikte, commerciële rassen zijn vertegenwoordigd in de genenbank. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) stelt de genetische diversiteit in landbouwhuisdieren ex situ veilig. Door een gerichte uitgifte van genetisch materiaal uit de genenbank ondersteunt CGN bovendien de instandhouding van rassen in situ, en genetisch materiaal kan worden aangevraagd voor onderzoeksdoeleinden.

De eerste prioriteit van het CGN is om alle Nederlandse, zeldzame rassen veilig te stellen in de genenbank. Bovendien stimuleert en ondersteunt CGN fokkerijorganisaties om ‘snapshots’ van commerciële rassen op te slaan in de genenbank.

Voor de uitbreiding van genenbankcollecties worden de volgende activiteiten uitgevoerd.

  • Prioritering van rassen of populaties per diersoort.
  • Keuze maken voor type genetisch materiaal dat wordt opgeslagen per diersoort/ras.
  • Contact onderhouden met rasorganisaties en andere actoren. Afspraken maken over overdracht van genetisch materiaal naar de genenbank.
  • Vaststellen van adequate protocollen voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering)
  • Aanvullen van genenbankcollecties van sperma, eicellen, embryo’s, somatische cellen en DNA van runderen, paarden, schapen, geiten, varkens en kippen.
  • Gerichte uitgifte van genetisch materiaal ter ondersteuning van in situ behoud van rassen, en voor onderzoeksdoeleinden.
  • Beheer van genenbank collecties, opslag en documentatie (CryoWEB), onderhoud kwaliteitssysteem.

Resultaten van dit project zijn genenbankcollecties van rund, varken, kip, paard, schaap en geit van voldoende omvang en variatie. Dit als een ‘verzekering’ voor de lange termijn. Tegelijkertijd wordt op korte termijn genetisch materiaal uitgegeven ter ondersteuning van bedreigde rassen en voor onderzoeksdoeleinden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.