Gebruikersgroep Nutriënten (BO-43-012.02-078)

Project: LNV project

Project Details

Description

De nutrientenbelasting van oppervlaktewateren in het stroomgebied van de Maas belemmert doelen van de Kaderrichtlijn Water. De bronnenanalyse van WENR (2019) wijst uit dat een groot deel afkomstig is van landbouw, rioolwaterzuiveringen, toestroom vanuit Belgie en Duitsland en inlaat vanuit Rijkswateren. Op basis van de herkomst zijn de reductieopgaven om de KRW-doelen te halen toebedeeld aan de sectoren. 

Per gebied zal gekwantificeerd worden hoeveel de nutriëntenbelasting en daarmee de KRW-reductieopgave voor de landbouw afneemt uitgaande van:

  • Autonome ontwikkeling, rekening houdend met effect 6e NAP, voorziene verandering landgebruik door stoppers, afname veedichtheid e.d.,
  • Het wegnemen van de huidige veronderstelde overbenutting van mestgiften (mestgiften groter dan de gebruiksnorm)
  • Eventuele verdergaande landbouwmaatregelen die voortkomen uit de PAS, en
  • Implementatie van vrijwillige DAW-maatregelen. De uitgangspunten en aannames zullen worden afgestemd met hetgeen voor de nationale analyse waterkwaliteit (PBL 2019) is aangehouden.

Deze scenario’s resulteren in een overzicht van gebieden waar na bovenstaande ontwikkelingen nog een KRW-restopgave voor landbouw is. Vervolgens zal voor deze gebieden worden uitgezocht met welke maatregelen deze opgave geheel kan worden ingevuld. Hierbij wordt gedacht aan brede bufferzones en het weren van uitspoelingsgevoelige teelten in hydrologisch kwetsbare gebieden. Daarnaast zal een aparte modelberekening worden uitgevoerd om te bepalen hoeveel de opgave afneemt als in alle landbouwgebieden de uitspoeling naar het ondiepe grondwater nergens de 50 mg/l nitraat overschrijdt.

De resultaten van het onderzoek bieden handvaten voor invulling van maatregelen pakketten en DAW in de Maasregio. De uitkomsten per vanggebied kunnen dienen als voorzet voor een nader met de streek te bespreken gebiedsproces, de vast te leggen maatregelenpakketten door de regio en maatregelen die het Rijk kan vastleggen in het 7e NAP of op een andere wijze. Wellicht kunnen de inzichten ook handvaten bieden voor andere hoge zandgronden zoals in Oost-Nederland.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20