Gebiedsspecifieke Ondersteuning Grote Wateren (BO-43-118-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project draagt bij aan Missie E uit de KIA Landbouw-Water Voedsel, dat inzet op een evenwichtige balans tussen enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer (waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en scheepvaart) en anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. De focus van MMIP E3 ligt op integrale en duurzame concepten voor de ruimtelijke inpassing van diverse gebruiksfuncties en het verbeteren van de waterkwaliteit van het watersysteem. De vier specifieke focusgebieden zijn die van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW): 1. Waddenzee/Eems Dollard, 2. IJsselmeer/Markermeer, 3.Zuidwestelijke Delta, 4. Rivieren. In ieder van de vier focusgebieden vinden pilots/ proeftuinen/ innovatie labs/ kennishubs plaats voor het ontwerpen, monitoren en evalueren van innovatieve inrichtingsconcepten om een balans te bereiken tussen ecologische draagkracht en waterbeheer ten behoeve van nieuwe opgaven. Binnen deze pilots is op onregelmatige basis kennis over de deelsystemen nodig om gebiedsprocessen in goede banen te leiden. Wageningen Research biedt expertise en kennis aan in ieder van de vier deelgebieden van de grote wateren om beleidsprocessen adaptief te begeleiden. In nauwe samenspraak met de LNV gebiedenteams wordt adaptief ingespeeld op gebiedsspecifieke kennisopgaven.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24