Functionele biodiversiteit - Wat is het en wat kunnen we ermee? (WOT-04-011-037.15)

Project: LNV project

Project Details

Description

Bij het natuurbeleid in Nederland en Europa lag de focus tot voor kort op statisch geformuleerde doelen op basis van soorten en habitattypen. Het wordt echter steeds duidelijker dat natuur dynamischer en onvoorspelbaarder is dan vaak gedacht, mede onder invloed van klimaatverandering en veranderend landgebruik.

 

In aanvulling op de statische natuurdoelen is er daarom in het internationale natuurbeleid de laatste jaren meer aandacht voor het functioneren van ecosystemen (ecosysteemfuncties) en de daarmee samenhangende diensten die ecosystemen aan de mens kunnen leveren (ecosysteemdiensten, zie o.a. IPBES 2019). De aandacht voor een natuur die kan meebewegen in bijvoorbeeld het licht van klimaatsverandering en die diensten levert aan maatschappij en economie speelt ook nationaal. Zo staat in de rijksbegroting dat LNV streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie en optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn.

 

Operationalisering van deze doelstelling vraagt kennis over samenhang tussen biodiversiteit, ecosysteem functioneren en ecosysteemdienstlevering. Bij veel ecosysteemfuncties spelen vaatplanten een belangrijke rol. Plantensoorten verschillen onderling in de wijze waarop ze hieraan bijdragen afhankelijk van hun functionele eigenschappen. De potentiële levering van ecosysteemdiensten is daardoor niet zozeer afhankelijk van de soortenrijkdom, maar is de resultante van het spectrum aan eigenschappen in een plantengemeenschap (‘functionele biodiversiteit’).

 

Er is echter nog onvoldoende inzicht in hoe deze functionele biodiversiteit precies in beeld gebracht kan worden en hoe milieufactoren als bijvoorbeeld verdroging en vermesting, deze beïnvloeden. Ook zijn er nog geen operationele indicatoren voor de evaluatie, signalering en verkenning. Beleid en beheer hebben daardoor nog onvoldoende handvaten om te kunnen sturen op functionele biodiversiteit, ecosysteemfuncties en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten. Dit project verkend de toepassingsmogelijkheden van het concept ‘functionele biodiversiteit’, dat wil zeggen een functionele benadering van biodiversiteit in plaats van een op soorten gerichte benadering. De centrale vragen zijn: Wat is het belang van functionele biodiversiteit, wat kan het beleid er in potentie mee en wat is daarvoor nodig?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19