Flagship 4 Circularity by Design (KB-40-004-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Zowel de wereldbevolking, als het aantal mensen dat wereldwijd in steden leeft, groeit. De verwachting is dat in 2050 zo’n 75% van de wereldbevolking in steden woont. Dit legt een druk op het huidige voedsel systeem. Het voeden van een steeds verder uitdijende stad vraagt in toenemende mate om een circulaire aanpak.

 

Binnen het Flagship project “Circularity by Design” worden circulaire (her)ontwerp principes toegepast om binnen de Amsterdamse Metropoolregio een duurzaam agri-food systeem te ontwerpen. De belangrijkste vraag is hoe de reststromen (waaronder surplus, afval en bijproducten) tot een hoger niveau kunnen worden verwaard (upcycled) en (opnieuw) kunnen worden ingezet in de voedsel – of andere ketens. Het creëren van een complexe, samenhangende keten, waarin zowel eindproduct als reststromen rondgaan vraagt om een integrale aanpak,

Daartoe zullen inventarisaties plaatsvinden om de stromen in kaart te brengen, alsook de technische en organisatorische vernieuwingen die nodig zijn om circulariteit te bereiken. Binnen 4 Urban Challenges worden via living labs in samenwerking met lokale stakeholders en op verschillende schaalniveaus instrumenten ontwikkeld en getest. Daarmee kan men binnen verschillende scenario’s tot beslissingen rondom (her)bestemming en bewerking komen. De geïdentificeerde Challenges zijn: (1) Urban surplus voedsel-naar-diervoeder, (2) Indoor voedselproductie, (2) Organisch huishoudelijk afval in hoogbouw en (4) Sociale herverdeling van voedsel.

 

Samen met AMS Institute en WUR expertise uit 12 verschillende disciplines en lokale Amsterdamse stakeholders wordt tussen 2019 – 2022 gewerkt aan integrale kringloopontwerpen, met aandacht voor multi-stakeholder dialoog en governance, voedsel en biomaterialen, diervoeder en veiligheid, nutriënten, bodem en gewassen, en reststromen in de urbane omgeving. Voor verschillende, veelbelovende scenario’s worden transitiepaden geschetst, inclusief essentiële economische, technische en sociale randvoorwaarden.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.