Exploring potential of non-destructive and non-invasive sensor technologies in food supply chains (KB-38-001-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project zijn we geïnteresseerd in het verkennen van de mogelijkheden van sensoren en de kennis die hiermee verkregen kan worden om uitdagingen in de voedselvoorzieningsketen aan te pakken. Het gaat hierbij vooral over de noodzaak om non-destructief, non-invasief en op een compactere schaalgrootte te meten dan momenteel gebruikelijk is: meten op productniveau i.p.v. batchniveau, en op individueel niveau i.p.v. per bevolkingssegment. Hiervoor moeten een aantal technologische hindernissen worden overwonnen op het gebied van niet-destructieve detectie. Het doel van dit project is om betere beslissingen te kunnen nemen op basis van individueel gemeten producteigenschappen. Met name de noodzaak om non-destructief, non-invasief en op een kleinere schaalgrootte te meten dan momenteel gebruikelijk is: van batchniveau naar productniveau; van bevolkingssegment naar een individu.

De ontwikkelingen en onderzoeken in dit project worden ondersteund door vijf casestudies: monitoring van dierenwelzijn; detectie van gewasontwikkeling en prestatie-indicatoren voor binnenteelt; kwaliteitsmetingen van verse voedingsproducten; voedselinname en meting van voedseleigenschappen voor gepersonaliseerd voedingsadvies; niet-invasieve detectie van voedselvervalsing.

Deze casestudies maken het mogelijk om nieuwe sensortechnologieën toe te passen op enkele van de meest prangende problemen in meerdere wetenschappelijke domeinen - vee, plantenwetenschappen, na-oogst technologie, voedselveiligheid en consumentenwetenschappen. In het bijzonder zal de niet-invasieve technologie een overgang mogelijk maken naar focus op individueel niveau (dier, plant, voedingsmiddel, consument) in plaats van per groep / partij / monster, zoals dat nu gebruikelijk is. Bovendien is de ambitie van dit project om ook te onderzoeken of nieuwe sensortechnologieën, ondersteund door gegevensgestuurde analyse, in staat zullen zijn om problemen aan te pakken die bestaande sensoren niet kunnen registreren.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.