Ex vivo modellen AI (KB-37-003-039)

Project: LNV project

Project Details

Description

Maar in sommige gevallen kan het virus ook mensen infecteren. Er worden verschillende subtypen virussen onderscheiden. Echter, niet alle subtypen lijken ook voor te komen in pluimvee, en slechts enkele subtypen lijken mensen te kunnen infecteren. Het is op dit moment niet bekend welke genetische virulentie factoren bepalen of een AI virus pluimvee dan wel mensen kan infecteren. Risicobeoordelingen zijn daarom vaak gebaseerd op observaties na uitbraken, waardoor de virulentie van een nieuw AI virus voor pluimvee en de mens pas na verloop van tijd duidelijk wordt. Ook kunnen diermodellen ingezet worden, echter deze studies zijn tijdrovend, kostbaar, en er zijn ethische bezwaren. Bovendien is de vertaling van deze resultaten naar verschillende diersoorten of de mens soms lastig.

In dit project worden relevante en snel inzetbare ex-vivo modellen ontwikkeld, waarmee het risico van een nieuw AI virus voor mens en dier ingeschat kan worden. Deze modellen maken gebruik van cellen of weefsels, en dragen zodoende bij aan het verminderen van proefdier gebruik. Met behulp van de ex-vivo modellen wordt onderzocht welke genetische factoren de virulentie voor mens en dier bepalen, en welk biologische mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Met deze modellen en de daaruit voortkomende kennis kan het risico van een nieuw AI virus voor de pluimveesector en de volksgezondheid in de toekomst beter en sneller beoordeeld worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.