Europese samenwerking bomen (WOT-03-004-054)

  • de Vries, Sven (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De doelstelling van dit project is om een bijdrage te leveren aan de bestaande Europese werkgroepen op het gebied van genenbewaring van bosbomen in Europa in het kader van EUFORGEN en deze eventueel te versterken en uit te breiden. Het EUFORGEN programma is opgericht om de mede door NL ondertekende Resolutie 2 van de Straatsburg Minister Conferentie betreffende de bescherming van bossen in Europa te implementeren in nauwe relatie met ‘Forest Europe’ (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe: MCPFE proces) en het wordt uitgevoerd met ondersteuning van Bioversity International in Rome. De werkplannen van de werkgroepen worden gebaseerd op de onderwerpen die het “Steering Committee” heeft aangeleverd. De verspreiding van uit het programma verkregen kennis onder de Nederlandse gebruikers valt eveneens onder de werkzaamheden.

Er wordt vanuit Nederland een bijdrage geleverd aan de database van het EU project EUFGIS (Europese database van nationale inventarisaties van genetische bronnen van bomen) met invulling van Nederlandse Gene Conservation Units (GCU), zodat deze database continu wordt aangevuld met herkomsten van oorspronkelijk genenmateriaal.

 

Het project omvat:

De werkzaamheden bestaan uit het actief deelnemen aan de werkgroepen “gene conservation strategies”, “FGR conservation and climate change”, “Genetic monitoring methods”, “forest reproductive material” en “Policies related to FGR” mbt het daarbij in onderling overleg afgesproken werkplan, dat wordt uitgevoerd door de deelnemende landen als ‘input in kind’.

 

Beoogde resultaten van dit project zijn:

De resultaten van de gezamenlijke inspanningen van de werkgroep leden wordt in de Engelse taal geproduceerd en verspreid door Bioversity International, Rome: posters, brochures, richtlijnen en strategieën voor ex situ en in situ genenbewaring van bomen en struiken, databases, soort- en standplaats descriptors, fotocollecties (Cd-rom), bibliografieën, en technische rapporten. Tevens worden gezamenlijk collecties aangelegd en wordt genenmateriaal bilateraal of via de werkgroepen uitgewisseld. De database van EUFGIS wordt up-to-date gehouden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/14

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.