EU22008 Climateurope 2 (BO-60-102-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Adviesbedrijven en overheidsorganisaties bieden klimaatdiensten (climate services) aan zodat gebruikers klimaatrisico's kunnen beheersen en kansen van een nieuw klimaat kunnen benutten. Klimaatdiensten hebben de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en zullen naar verwachting snel groeien. Het is daarbij soms de vraag of de geleverde adviezen een toets van wetenschappelijke kwaliteit kunnen doorstaan. Kwaliteitsborging, technische normen, richtlijnen en ‘good practices’ voor klimaatdiensten blijven achter. Ook zijn door wetenschappers ontwikkelde tools en platforms vaak nog erg ontoegankelijk voor de gemiddelde gebruiker. Climateurope2 streeft ernaar om in de toekomst toegankelijke en goed geborgde klimaatdiensten te ontwikkelen voor alle sectoren van de samenleving door:

  • Het ontwikkelen van standaardisatieprocedures voor klimaatdiensten
  • Opbouw van een rechtvaardig Europees netwerk voor klimaatdiensten
  • Verbetering van klimaatdiensten ter ondersteuning van aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering en klimaatvariabiliteit
StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/26

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.