EU22004 European Topic Centre on Climate Change Adaptation and LULUCF (ETC-CA) (BO-60-102-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Activiteiten: Kennis ontwikkelen en toepasbaar maken over effecten van klimaatverandering in de landbouw. De bijdrage van WEnR richt zich op kennis beschikbaar maken over klimaatbestendigheid van de landbouw en natuur gebaseerde adaptatie oplossingen.

Toepassing: Het project richt zich op het ondersteunen van de nationale klimaatbeleidsagenda en fungeert als internationale benchmark voor dat beleid. Voorbeelden worden gegeven van succesvolle klimaatadaptatie in Europa, met korte termijnacties voor klimaatbestendig en biodiversiteit-gerichte adaptatie voor de landbouw.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/26

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.