EU DROPSA (BO-25.10-001-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Doelstellingen

  • Vaststellen van de introductie en verspreiding van Drosophila      suzukii en ziekteverwekkers binnen de EU, ontwikkelen van preventieve      bestrijdingsstrategieën en aanbevelingen tegen de introductie van andere      gevaarlijke ziekten en plagen.
  • Vaststellen van de biologie, ecologie en wisselwerking van deze      ziekten en plagen in verschillende Europese regio’s.
  • Ontwikkelen van innovatieve en effectieve beheersing, gebruik      makend van goedgekeurde chemische, semi-chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen      in combinatie met praktijktoepassingen, steriele insectentechniek en      stoffen met nieuwe werkingsmechanismen. De meest betrouwbare en      effectiefste beheersingsmethoden worden gecombineerd tot de meest optimale      geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie.
  • Ontwikkeling van voorspellings- en beslissingsondersteunende      systemen en risico-analyses als onderdeel van de integrale      gewasbeschermingsstrategie.

Aanpak

Een consortium van 26 partners (kennisinstellingen en bedrijven) uit 13 landen ontwikkelt nieuwe kennis over de schade in fruitgewassen als gevolg van ziektes en plagen. De focus daarbij ligt op nieuwe, sterk groeiende bedreigingen, en brengt de economische schade in kaart als gevolg van de Suzuki-fruitvlieg en de quarantaineziekten Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Xanthomonas fragariae en Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Beoogde resultaten

Aan het eind van het project is een bedrijfseconomische aanpak beschikbaar die breed ingevoerd kan worden door de Europese fruitindustrie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.