EU Confidence (KB-37-002-022, KB-23-002-038)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project focust zich op de lange-termijneffecten van een nucleair incident. Doel van dit project is een tool of technieken te ontwikkelen waarmee voor de langere termijn, op effectieve wijze maatregelen vastgesteld kunnen worden om de agrarische productie te herstellen in een gebied dat getroffen is door een nucleair incident. Er zijn hiervoor een aantal bijeenkomsten georganiseerd met verschillende belangengroepen. Hierin werden de aspecten vastgesteld die een rol spelen bij het nemen van maatregelen na een nucleair indicent. Ook wordt in het project onderzocht hoe die verschillende aspecten meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke keuze van een maatregelpakket. De inzichten die in dit project verkregen worden, kunnen gebruikt worden om het responsplan m.b.t. nucleaire incidenten verder aan te passen zodat niet alleen technische aspecten, maar ook sociale en economische aspecten die een rol spelen meegenomen worden in de besluitvorming.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.