EU-22054 Re-Livestock: Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems (BO-59-101-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp op alle agenda’s. Re-Livestock richt zich op
zowel het reduceren van de broeikasgasemissies (=mitigatie) als op het aanpassen van de
veehouderij aan klimaatveranderingen (=adaptatie). De focus in het project is op koeien en
varkens. In Re-Livestock onderzoeken we welke innovaties de veevoeding en veefokkerij
hiervoor kunnen bieden. In de veevoeding wordt onderzocht hoe de carbon footprint verlaagd
kan worden door kringlooplandbouw, met weidegang. In de veefokkerij wordt toegewerkt
naar een fokwaarde voor zowel mitigatie als adaptatie, waarbij we diepere kennis van de
biologie gaan gebruiken. Hierbij valt te denken aan de samenstelling van het microbioom in
de pens van de koe, die een grote rol speelt bij de methaanuitstoot van de koe. Daarnaast
kijken we naar aanpassingen in de stallen en het management van de dieren. Al deze
aanpassingen komen samen in een innovatieve holistische LCA, van waaruit scenario’s
ontwikkeld worden die in de praktijk getoetst worden.

Het doel van MMIP B1 – emissiereductie methaan veehouderij is maximaal bij te dragen aan
het realiseren van de vermindering van broeikasgasemissies vanuit de veehouderij in
Nederland. Re-Livestock richt zich op het reduceren van methaanemissies door pens- en
darmfermentatie. In Re-Livestock wordt fokkerij als mitigatiestrategie over landen heen
geanalyseerd en toegepast. Er wordt zowel toegewerkt naar een fokwaarde voor
methaanemissie in de diverse landen (waaronder NL) zodat de veehouders in staat zijn om
die stieren te selecteren die dochters vererven met een lagere methaanuitstoot. Ook wordt er
in 3 landen (waaronder NL) onderzoek gedaan naar de relatie van de
microbioomsamenstelling in de pens met de methaanuitstoot en de genetica van de koe. Het
unieke aan Re-Livestock is dat het zich naast mitigatie ook richt op klimaatadaptatie. Naar
klimaatadaptatie in de veehouderij is nog niet veel onderzoek gedaan, omdat de focus lag op
klimaatmitigatie. Door beiden tegelijk te analyseren, en dat te combineren met het verkrijgen
van diepere biologische kennis, kunnen we ook onderzoeken of er nog ongewenste
afwentelingen van het ene (mitigatie) op het andere (adaptatie) zijn. Als we dat weten
kunnen we dat ook al vroegtijdig pareren. In Re-Livestock kijken we niet alleen naar dier,
maar ook naar het bedrijf en naar de regio/het land, waardoor alle kennis en mogelijkheden
geïntegreerd worden in één aanpak. In case studies (waarvan 1 in NL) worden de
ontwikkelde kennis en methoden ook in de praktijk getoetst.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/27