EU-22028 FOODCoST (BO-61-001-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

Deze casussen dekken een breed palet van toepassingen, van nieuwe verdienmodellen voor boeren, tot andere beprijzing strategieën in de retail en food industrie. Ze zijn ook relevant voor het Nederlandse bedrijfsleven, overheid en NGO’s, die ook uitgenodigd zullen worden om actief mee te denken en leerervaringen op te doen in daartoe ontwikkelde Communities of Practices (CoP) en Mobilisation and Mutual Learnings (MMLs). Bovendien zijn er enkele Nederlandse casussen: (i) visserij, (ii) eiwittransitie, (iii) verdienmodellen voor boeren (olv ZLTO) en (iv) heffingen op bijvoorbeeld suiker, en CO2 emissies van overheidswege. Tot slot worden de ontwikkelde strategieën om true pricing toe te passen in scenario’s uitgewerkt en worden (i) de economische effecten voor boeren en burgers en (ii) de impact op duurzaamheid beoordeeld. Daarbij gaat het ook expliciet om de vraag hoe true pricing kan bijdragen aan businessmodellen en verdienvermogen van de boeren en de agrosector. Daarmee sluit FOODCoST maximaal aan bij de al goedgekeurde PPSen (PPS Echte en Eerlijke prijs, PPS True Price van Inzicht naar Actie) met vele Nederlandse partners en overheid – FOODCoST vergroot de capaciteit op dit complexe onderwerp, zorgt voor de gewenste internationalisatie en aansluiting bij andere, buitenlandse initiatieven en voor een degelijke wetenschappelijke basis. Dit is belangrijk voor het export georiënteerde Nederland en ook nadrukkelijk een vraag van de partners en Nederlandse overheid, betrokken bij de PPsen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22