EU-2017-05 LIVESEED (BO-56-101-005, BO-50-001-008, BO-26.03-002-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op EU niveau is er voor veel gewassen de verplichting om biologisch geproduceerd zaaizaad te gebruiken. Er is echter onvoldoende van dit zaaizaad beschikbaar. Ook zijn er voor veel gewassen onvoldoende rassen die geschikt zijn voor biologische teelt. In sommige landen is er veel derogatie voor het gebruik van goedkoper gangbaar zaaizaad. Voor de EU tuinbouw is de Nederlandse sector uitgangsmaterialen de belangrijkste leverancier van (biologisch) zaaizaad en rassen. De doelstelling van de Nederlandse bijdrage in het project is de biologische sector, inclusief de toeleverende zaadbedrijven, te ondersteunen in de veredeling voor de biologische sector en het oplossen van knelpunten in de zaadproductie, om de beschikbaarheid van rassen en zaaizaad te verhogen. Resultaten van die veredeling zullen ook toegepast worden in rassen voor gangbare landbouw, waar immers ook behoefte is aan duurzamer teelt. Hetzelfde geldt voor onderzoek t.b.v. verbetering van de kwaliteit van biologisch geproduceerd zaaizaad en pootgoed. Door actieve deelname vanuit Nederland hebben we in dit project toegang tot een netwerk van 48 Europese organisatie met een breed scala aan expertises en contacten met alle lagen van de sector, essentieel voor implementatie van de projectresultaten.

Beoogde output en impact:

Het project beoogt de biologisch zaaizaadproductie te versterken, het aanbod van geschikte rassen uit te breiden en bij te dragen aan harmonisering van de Europese regelgeving t.a.v. gebruik van biologisch uitgangsmateriaal. Dit zal de handelspositie van de Nederlandse zaaizaadsector verbeteren. De WUR bijdrage richt zich specifiek op de (genetische) regulatie van zaadvigour in relatie tot zaailing tolerantie tegen pathogenen en in resistentietoetsen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.