EU-2016-05 EuroMix (BO-49-001-001, BO-33.05-005-002)

  • van der Voet, Hilko (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Centraal doel van het project is de ontwikkeling van een hanteerbare, experimenteel gevalideerde en gefaseerde aanpak voor de risicobeoordeling van gewasbeschermings-middelen voor mens en milieu. Dit is een voorwaarde voor toelating. Op voedingsgewassen worden regelmatig ook verscheidene pesticiden tegelijk aangetroffen. De traditionele risico-beoordeling is stof-specifiek, en houdt geen rekening met mengsels. De hazard characterisation stap is veelal gebaseerd op dierproeven, terwijl in dit project gebruik wordt gemaakt van in-vitro testen en modelmatige benaderingen.

Naast een te ontwikkelen bio-assay toolbox worden omics data gebruikt voor een mechanisme-gebaseerde classificatie van chemische stoffen in Cumulative Assessment Groups (stoffen die gezamenlijk beoordeeld moeten worden omdat effecten cumuleren). Doel van het project is modellen voor kwantitatieve in-vitro naar in-vivo extrapolatie (QIVIVE) verder te ontwikkelen, en de resultaten te combineren met resultaten uit blootstellings-gegevens in combinatie met  PB-PK modellen. Door PSG-Biometris wordt een data- en modellen-platform ontwikkeld waar alle relevante gereedschappen voor praktische risico-beoordeling van mengsels samenkomen.

 

Beoogde output en impact

Dit project beoogt nieuwe mechanisme-gebaseerde test-strategieën te leveren die de innovatie in de publieke en private sector versterken. In de publieke sector wordt acceptatie door de autoriteiten voor voedselveiligheid nagestreefd. In de private sector is deze acceptatie eveneens van belang, maar is daarnaast een strategie voor prioritering en ranking van chemische stoffen zeer welkom.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.