EU-20030 GO-GRASS op gras gebaseerde circulaire business modellen voor rurale agri-food waarde ketens (BO-57-101-010)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het GO-GRASS-project (www.go-grass.eu) is een H2020 project. Het gaat over de ontwikkeling van circulaire businessmodellen op basis van laagwaardige gras en grasreststromen. Het project ontwikkelt, implementeert en valideert een reeks kleinschalige pilotinstallaties op demonstratiesites van een circulair geïntegreerd agrofoodsysteem in vier EU-regio's (Denemarken, Duitsland, Zweden en Nederland). Concreet betreft het:

 • Denemarken: ontwikkeling van kleinschalige biologische raffinagetechnologie om eiwitconcentraten voor monogastrische dieren te extraheren uit grasland in nitraatgevoelige gebieden.
 • Duitsland: productie van biochar via hydrothermische carbonisatie van gras uit wetlands als supplement voor bodemverbetering.
 • Nederland: ontwikkeling van vergister-, gistings- en scheidingstechnologie om papier- en kartonproducten te produceren uit laagwaardig gras of grasrestproducten.
 • Zweden: benutting van briketteertechnologie op lokaal en kleinschalig niveau om klimaatvriendelijke en warmte behandelde dierenstrooisel te produceren met behulp van rietkanarie gras.

Het aanvang TRL level verschilt tussen de vier pilots (TRL 3-5) en gestreefd wordt naar verhoging en/of implementatie binnen 5 jaar. Naast de ontwikkeling van de afzonderlijke pilots, beoogt het project de technologieën en bedrijfsmodellen in de pilots te integreren om extra waarden en waardeketenknooppunten te creëren. Dit houdt voor Nederland een combinatie van productie van eiwit, vezels en energie in.


GO-GRASS draagt bij aan een reeks circulaire en duurzame bedrijfsmodellen bruikbaar voor ondernemers, lokale autoriteiten en andere belanghebbenden. Het ontwikkelt innovatieve, kosteneffectieve technologieën, processen en hulpmiddelen en past ze toe in pilots. De kern hierin is het effectief gebruik van laagwaardig nog niet benut gras (bijvoorbeeld uit bermen en natuurgebieden) en van reststromen van de grasverwerking om daarmee kosten en milieuverliezen om te buigen naar waarde voor individuen en de maatschappij.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • White paper for grassland opportunities: Discussion document

  Grundmann, P., Adamseged, M. E., Ding, Z., Orozco, R., Park, H., Germer, S., Heinrich, T., Hoffmann, T., Jørgensen, U., Ambye-Jensen, M., Mosquera-Losada, M. R., Álvarez-López, V., Thorsted Hamann, K., Etxaleku, N., van der Weide, R., Wevers, K., Lorentzon, K., Paulrud, S., Hiemstra, G., Bundgaard-Jørgensen, U., & 4 othersSocaciu, C. B., Bargues, N., Hunkin, S. & Mosteyrin Perdiguero, V., Dec 2022, Netherlands: Go-Grass. 34 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access