EU-20029 FutureMARES (BO-65-101-003)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van FutureMARES is om sociaal verantwoorde en economisch rendabele acties, strategieën en op natuur gebaseerde oplossingen voor duurzaam menselijk medegebruik te bieden voor klimaatadaptatie en -mitigatie om toekomstige mariene biodiversiteit en ecosysteemdiensten te behouden en het natuurlijk kapitaal te maximaliseren. De bijdrage van Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Economic Research (WEcR) richt zich op kustzeeën en estuariene ecosystemen, en meer bepaald op oesterriffen in de Zuidwestelijke Delta en de Noordzee. Oesterriffen kunnen een rol spelen bij verduurzaming van een veerkrachtige Noordzee door substraat te bieden waarop andere organismen zich kunnen vestigen (verhoging van de biodiversiteit) of in kunnen schuilen (verhoging van de productiviteit). Daarnaast kunnen oesterriffen in de Zuidwestelijke Delta fungeren als golfbrekers die meegroeien met de zeespiegelstijging en zo helpen bij aanpassing aan versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Tot slot kunnen oesters door hun schelpvorming en sedimentinvang mogelijk bijdragen aan opslag van koolstof. Verschillende herstelprojecten zijn in ontwikkeling, maar er is nood aan een beter begrip van de mogelijke bijdrage van oesterriffen aan klimaatadaptatie en –mitigatie. De WUR bijdrage aan FutureMARES betreft (1) veld- en laboratoriummetingen met o.a. incubatiekamers aan oesterriffen ter bepaling van de koolstofopslag als mogelijke mitigatie van klimaatverandering, (2) laboratoriumexperimenten met o.a. hartslagmeters ter bepaling van de gevoeligheid, adaptatie- en herstelcapaciteit van oesters (Japanse oesters en Platte oesters, herkomstgebieden van Noorwegen tot Spanje) voor veranderingen in temperatuur en voedselaanbod alsmede aanpassen aan toenemende weersextremen als gevolg van klimaatverandering, (3) analyse van de economische waarde van oesterriffen en hun ecosysteemdiensten en kosteneffectiviteit van op de natuur gebaseerde oplossingen zoals het aanleggen van oesterriffen in vergelijking met kunstmatige structuren zoals dijken. Nieuwe kennis die FutureMARES gaat opleveren betreft de kwantificering van koolstofopslag en ecosysteemdiensten van oesterriffen en de gevoeligheid voor klimaatverandering van oesterpopulaties uit verschillende klimaatzones. Aanleg van oesterriffen zorgt voor nieuwe natuur op de Noordzee. Het vergroot de biodiversiteit (meer hard substraat) en kan, indien succesvol, op termijn ook gecombineerd worden met oogsten van oesters.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.