EU-20025 One Health EJP 2e call (BO-63-101-022)

Project: LNV project

Project Details

Description

One Health EJP streeft naar het creëren van een netwerk dat zich bezighoudt met zoönose met de nadruk op zoönotische voedselinfecties, antimicrobiële resistentie en opkomende bedreigingen. De context van het project past in de holistische en transdisciplinaire “One Health”-benadering, d.w.z. het betrekken van de gezondheid van mens, dier, voedselveiligheid en milieugezondheid. Onderzoek en andere gezamenlijke integratieactiviteiten zijn gepland, zoals informatieverspreiding, onderwijs- en opleidingsprogramma's, structuren voor het delen van signalen en risicobeoordeling, surveillancebenaderingen, toegang tot stamverzamelingen, biobanken, experimentele faciliteiten en databases en harmonisatie en standaardisatie van diagnostische tests.

Het project bestaat uit meerdere deelprojecten met elk hun eigen budget en looptijd. Nederland speelt een belangrijke rol in de coördinatie van het totale project, waardoor we goed op de hoogte blijven van de internationale onderzoeksactiviteiten en invloed kunnen uitoefenen op de richting van toekomstig onderzoek.

Het project One Health EJP brengt van 22 lidstaten de leidende instituten op het gebied van voedselveiligheid, en humane en diergezondheid bij elkaar. De consortium partners hebben tot doel middels een One Health benadering de samenwerking te versterken en verbeteren, om zo in een Europese context tastbaar bij te dragen aan betere humane en diergezondheid, en veiliger voedsel. Verschillende deelprojecten richten zich op het ontwikkelen van snelle en actiegerichte detectie methoden, training en harmonisatie, op de gebieden van “foodborne zoonoses”, “antimicrobial resistance” en “emerging threats”.

We rapporteren hier voor alle lopende interne projecten met uitzondering van COVRIN (apart verslag) .

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.