Project Details

Description

De EJP SOIL roadmap is gebaseerd op een kennisraamwerk met 4 op elkaar inwerkende componenten die zullen bijdragen aan beleidsontwikkeling en kennis implementatie. (i)Kennisontwikkeling wordt uiteengezet in projectoproepen met interne en externe partners. (ii)Kennisuitwisseling en -overdracht wordt gekaderd in capaciteitsopbouw voor jonge wetenschappers, het vergroten van het algemene publieke bewustzijn en het bevorderen van maatschappelijk begrip en waardering van agrarisch bodembeheer en de bijdrage daarvan aan de samenleving. (iii)Harmonisatie van kennis, opslag en organisatie ondersteunt geharmoniseerde bodeminformatie en rapportagepraktijken. (iv)Kennisapplicatie gaat over manieren om obstakels voor de acceptatie van nieuwe praktijken in een Europese context te overwinnen, door co-ontwikkeling van adequate instrumenten en het leveren van op feiten gebaseerde aanbevelingen voor EU-beleid.
EJP SOIL-activiteiten in interactie met belanghebbenden, lidstaten en DG AGRI zullen het lange termijndoel nastreven om boeren te promoten als rentmeesters van land- en bodembronnen en beleidsontwikkeling en -inzet, met name het GLB en het klimaatbeleid, te ondersteunen. De EJP SOIL pakt 6 verwachte effecten aan met gerichte activiteiten als antwoord op maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige en operationele uitdagingen. Een eerste jaarlijks werkplan op basis van de roadmap is verstrekt als onderdeel van het voorstel.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.