EU-20018 FNS Cloud - Food Nutrition Security Cloud (BO-64-101-004)

Project: EZproject

Project Details

Description

Consumenten moeten ervan op aan kunnen dat het voedselaanbod veilig is. Toch valt de aanwezigheid van chemische stoffen met nadelige gezondheidseffecten in voedsel niet uit te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan lood uit waterleidingen, PFAS verbindingen, mycotoxinen uit schimmels, microplastics, nanodeeltjes, en aan pesticiden die ook in een geoptimaliseerd systeem voor primaire productie onderdeel zullen blijven uitmaken van de landbouw. Voor een juiste afweging van risico’s en voordelen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de voedselconsumptie en in de in voedsel aanwezige gehaltes van contaminanten, additieven en pesticiden. Traditioneel worden landbouwproducten in ruwe vorm gemonitored (bv. in de handelsketen), wat gehaltes kan opleveren die ver af staan van de gehaltes in het feitelijk geconsumeerde voedsel. Rechtstreekse metingen in het voor consumenten relevante voedsel worden verricht in Total Diet Studies. In dit project zal gedemonstreerd worden hoe op Europees niveau dergelijke data kunnen worden gekoppeld aan voedselconsumptiegegevens, door aanpassing van de huidige Monte Carlo Risk Assessment software binnen de FNS-Cloud infrastructuur.

 

 

Deze infrastructuur is essentieel voor onderzoek naar de relaties tussen dieet, gezondheid en consumentengedrag, en voor een duurzame landbouw en bio-economie. FNS-Cloud wordt geïmplementeerd als open access cloud solution en zal bijdragen om kennisleemtes te vullen bij beleid t.a.v. volksgezondheid en duurzaamheid. Transparantie en beschikbaarheid voor alle betrokkenen staan centraal in de aanpak. WUR zal in dit project bijdragen aan een betere beheersing van voedselveiligheidsrisico’s op basis van transparante systemen om gegevens over voedselconsumptie te combineren met gegevens uit total diet studies over contaminanten, additieven en pesticiden in voedingsproducten. De output zal bestaan uit een verbeterd en beter aangesloten softwaresysteem voor risicobeoordeling. Dit wordt in 2023 opgeleverd en kan worden toegepast door voedselveiligheidsauthoriteiten (NVWA, EFSA) en door aangesloten partijen uit het bedrijfsleven (b.v. organisaties van telers en handelaren in groenten en fruit) die hun eigen verantwoordelijkheid voor veilig voedsel hebben.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/23