EU-20011 CCC Farming (BO-59-101-001)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel is de emissie van broeikasgassen en ammonia op melkveebedrijven te reduceren met behoud van sociaal – economische duurzaamheid. Dit zal bereikt worden met innovatieve huisvestingsonderdelen en mestmanagement zoals scheidingstechnieken om feces en urine te scheiden, doorlaatbare kunststofvloeren, mestverwijderingstechnieken en koetoilet. Daarnaast het optimaliseren van de teelt van verschillende gewassen, beweiding, fokkerij en voeding. In acht landen zal een netwerk van praktijkbedrijven opgezet worden om emissiemetingen te doen en de milieuprestaties te evalueren met gebruik van drie tools, de kringloopwijzer uit Nederland, de CAP’2ER tool uit Frankrijk en de Agrecalc tool uit Schotland. Met experts uit elk land worden technieken en praktijken gekozen voor nader detailonderzoek rond huisvesting, mestopslag, teelt, beweiding, fokkerij en voeding. Vervolgens worden combinaties van veelbelovende technieken en praktijken getest  op voorloper- en proefbedrijven. De technieken en praktijken worden geëvalueerd op toepassing in de praktijk, rekening houdend met regionale verschillen en wetgeving. Toepassing op brede schaal van succesvolle combinaties van technieken en/of praktijken zal binnen de duur van het project kunnen plaats vinden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.