EU-19044 - VERIFY (BO-55-101-006, BO-47-002-043)

Project: LNV project

Project Details

Description

Deze schattingen moeten worden opgesteld en regelmatig worden bijgewerkt met behulp van transparante methoden en herleidbaar tot internationale normen. Het H2020-VERIFY-project stelt voor om de koolstofvoorraden en de stromen van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in de hele EU nauwkeuriger te kwantificeren op basis van onafhankelijke waarnemingen ter ondersteuning van inventarissen van de lidstaten die voornamelijk afhankelijk zijn van statistische gegevens. WEnR heeft als taak het bottom-up deel van het systeem voor land- en bosbouw te ontwikkelen. Veerkrachtige en robuuste productiesystemen zullen in het systeem worden getest op hun landspecifieke sectorale emissies en in hoeverre ze hun emissiereductiedoelstellingen bereiken. De verbeterde kennis van GHG-budgetten van VERIFY zal worden gebruikt om nationale inventarissen te verbeteren, in samenwerking met nationale inventarisatiebureaus. Dit sluit ook aan bij het momenteel lopende Climate Envelop-werk onder het Klimaatakkoord waarin pilots zijn gestart in land- en bosbouw&natuur.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.