EU-19012 - CIRCASA (BO-55-101-004, BO-47-002-039)

Project: EZproject

Project Details

Description

De stakeholders bestaan uit de internationale onderzoekgemeenschap en (inter)nationale bedrijfsleven in voedselproductie en -verwerking en beleidsmedewerkers van lokaal tot EU en bedrijfsleven. De stakeholders zijn en worden actief betrokken via interviews, questionnaires, workshops en webinars of via Open Collaboration Platform. Zo zijn zij op de hoogte van standpunten, acties en innovaties en van kennis over bodemkwaliteit en koolstofopslag.

Het project verankert de wetenschappelijke basis over koolstofvastlegging op EU niveau en levert kwantitatieve informatie voor LNV die nodig is bij de uitwerking van circulaire landbouw en de implementatie en realisatie van het klimaatakkoord in onderdeel Landgebruik. Het project levert daarnaast inzichten in internationale stand van zaken en aanpak bij implementatie van de VN Sustainable Development Goals (SDG's) en afspraken onder de overeenkomst van Parijs (COP21, 4 per 1000 initiatief) en draagt in brede zin bij aan behoud en versterking van bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid in de landbouw.

Er zijn 4 werkpakketten en de onderliggende taken zijn afgestemd op de doelstellingen van CIRCASA. Wageningen Research draagt bij aan de realisatie van elk van de vier werkpakketten:

WP1 – versterking van de onderzoekgemeenschap en structurering van kennis via (open access) reviews; WR maakt netwerken van kennisinstituties en bedrijfsleven zichtbaar, en draagt bij aan reviews van huidige stand van de wetenschappelijke kennis.

WP2 – Aanpak met stakeholders: kennis en onderzoekbehoeften; WR brengt kennisbehoefte nationale en internationale bedrijfsleven in landbouw in beeld en draagt bij aan een Roadmap.

WP3 – WR levert NL inbreng bij de oprichting van een International Research Consortium.

WP4 – WR ontwikkelt en implementeert de communicatie en outreach strategie via een online samenwerkingsplatform (OCP), newsletters en webinars gericht op stakeholders.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.