ERA net Core organic cofund Power (BO-43-111-005, BO-43-013.01-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

POWER richt zich op biologische pasgeboren biggen, gespeende biggen en vleesvarkens en heeft als doel de ontwikkeling te stimuleren van een veerkrachtige en concurrerende biologische varkenshouderij in Europa met een kleine ecologische voetafdruk.
De Nederlandse activiteiten bestaan uit:
- het schrijven van een review artikel over buitenuitlopen voor vleesvarkens en het inventariseren van best practices op praktijkbedrijven op het gebied van hokverrijking en NH3-emissies, om dierwelzijn te verbeteren en de milieubelasting te verlagen (WP1); een combinatie van huisvestings- en managementmaatregelen is nodig om zowel milieu- als welzijns-vooruitgang te boeken;
- vergelijking van het maternaal gedrag en bigoverleving tussen kraamhokken van 8 m⊃2; (controle) en 24 m⊃2; in 2019 en 2020 (WP2); de resultaten laten zien dat er in een groter hok meer nestbouw plaatsvindt met minder biggensterfte.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.