Emissies uit grondgebonden kasteelten in kader van NL toelating NAPRO (BO-43-102.01-006, BO-43-011.01-006, BO-20-002-046)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project wordt gewerkt aan de verbetering en onderbouwing van modellen en methodieken voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit grondgebonden teelten in Nederland. Na de release van het Greenhouse Emission Model GEM in 2015 zijn er problemen geconstateerd, bijv. in de irrigatiesystematiek en in de beschrijving van het macroporie systeem van de kasgrond van het scenario. De herziening van de GEM scenario’s voor oppervlaktewater en grondwater wordt uitgevoerd door de NL consensuswerkgroep voor scenario’s voor grondgebonden teelten, waarin naast direct betrokken WENR  projectmedewerkers ook vertegenwoordigers zitten van Ctgb, PBL en WUR Glastuinbouw.   


De producten van het project zijn:

1) Een verbeterde versie van GEM voor grondgebonden kasteelten

2) Analyse van beschikbare lysimeter data voor toetsing van het hydrologische model in GEM  

3) Onderzoeksprotocol voor het uitvoeren van een kasexperiment ter verhoging van de validatiestatus van GEM grondgebonden kasteelten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1631/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.