Effectiviteit gebiedsbeschermende maatregelen (MEGMA) (BO-43-119.01-006, BO-43-021.02-012, BO-11-018.02-003, BO-11-011.04-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2014 is in het kader van het convenant mosseltransitie en VISWAD een aantal gebieden in de westelijke Waddenzee gesloten voor mosselzaad- en garnalenvisserij. Doel van deze sluitingen was het mogelijk maken van een ongestoorde ontwikkeling van meerjarige mosselbanken, en overige belangrijke natuurwaarden. Om te kunnen evalueren of de gebiedssluitingen leiden tot de gewenste doelen is in 2015 gestart met monitoring van bodemdieren in de gesloten gebieden (project Gesloten gebieden Waddenzee), in opdracht van het ministerie van LNV. De monitoring is jaarlijks uitgevoerd in de periode 2015-2020. Het ministerie heeft besloten om de MEGMA monitoring voort te zetten, op dezelfde wijze als voorheen is gebeurd, vooralsnog tot en met 2024. Mosselen en andere bodemdieren worden bemonsterd binnen de voor mosselzaadvisserij en/of garnalenvisserij gesloten gebieden, en in aangrenzende open gebieden. Gegevens over de verspreiding en oppervlakte van mosselbanken worden verkregen uit de jaarlijkse monitoring van het mosselbestand in opdracht van de mosselsector. De ontwikkeling van mosselbanken en overige soorten in de gesloten gebieden wordt beschreven, en deze ontwikkeling wordt vergeleken met die in het open gebied. Bij een verschillende ontwikkeling wordt onderzocht of dit een gevolg is van de gebiedssluiting.

 

De resultaten over 2015-2018 zijn gerapporteerd in 2019. Omdat het de bedoeling is het MEGMA onderzoek gedurende langere tijd voort te zetten, is niet ieder jaar een rapportage nodig. In jaren waarin niet gerapporteerd wordt bestaat het eindproduct uit een powerpoint presentatie in de projectgroep Mosselconvenant. Begin 2022 zal gerapporteerd worden over de periode tot en met 2021.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/24