Effectieve Europese samenwerking plantaardige genetische bronnen (WOT-03-002-067)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS. Activiteiten betreffen deelname aan de ECPGR Steering Committee en het voorzitten van de Working Group Documentation and Information en van de Working Group Solanaceae, en het opzetten en deelnemen aan projectactiviteiten zoals het EVA Lettuce- en het EVA Pepper. Bovendien is ten behoeven van AEGIS kwaliteitsmanagement het Genebank Peer Review concept ontwikkeld en getest. Verder wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een EU strategie voor de conservering en het duurzaam gebruik van genetisch bronnen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/151/07/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.