Effectieve Europese samenwerking genetische bronnen bomen (WOT-03-004-056)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het European Forest Genetic Resources programma (EUFORGEN) is opgericht om de mede door NL ondertekende Resolutie 2 van de in Straatsburg gehouden Ministersconferentie betreffende de bescherming van bossen in Europa (www.foresteurope.org) te implementeren.

In het kader hiervan levert CGN namens Nederland een bijdrage hieraan door actieve deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in NL voor opname in de EUFGIS database (www.eufgis.org).

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.