Effectieve Europese samenwerking dierlijke genetische bronnen (WOT-03-003-057)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau, door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programmas en tussen nationale genenbanken. ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS). CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en speelt een actieve rol binnen ERFP, in het bijzonder de Working Groups Ex Situ Conservation, de Working Group Documentation and Information, de Working Group In Situ Conservation en Valorization.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.