Effecten op waterorganismen in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-001, BO-43-011.01-001, BO-20-002-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project worden DEBtox TK/TD modellen ontwikkeld voor het bepalen van effecten op waterorganismen bij chronische blootstelling ten behoeve van de risicobeoordeling in EU. Tevens wordt er gewerkt aan harmonisatie van criteria voor de evaluatie van modelresultaten in dossiers. Om dit te bewerkstelligen wordt deelgenomen aan een internationale werkgroep die kwaliteitscriteria voor de beoordeling van de uitkomsten van ecologische effectmodellen bediscussiëert en definiëert.

Daarnaast richt dit project zich op een betere onderbouwing van de effecten op waterorganismen bij chronische blootstelling. In dit kader wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van chronische testen ter gebruik in een Weight of Evidence approach in de risicobeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen. De protocollen die voor chronische testen ontwikkeld worden omvatten een testprotocol voor een emergente, wortelende waterplant, Glyceria maxima; een testprotocol voor een haft, Cloeon, en een testprotocol voor een aasgarnaal, Lymnomysis benedeni.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.