Effecten op waterorganismen in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-001, BO-43-011.01-001, BO-20-002-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project worden DEBtox TK/TD modellen ontwikkeld voor het bepalen van effecten op waterorganismen bij chronische blootstelling ten behoeve van de risicobeoordeling in EU. Tevens wordt er gewerkt aan harmonisatie van criteria voor de evaluatie van modelresultaten in dossiers. Om dit te bewerkstelligen wordt deelgenomen aan een internationale werkgroep die kwaliteitscriteria voor de beoordeling van de uitkomsten van ecologische effectmodellen bediscussieert en definieert.

Daarnaast richt dit project zich op een betere onderbouwing van de effecten op waterorganismen bij chronische blootstelling. In dit kader wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van chronische testen ter gebruik in een Weight of Evidence approach in de risicobeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen. De protocollen die voor chronische testen ontwikkeld worden omvatten een testprotocol voor een emergente, wortelende waterplant, Glyceria maxima; een testprotocol voor een haft, Cloeon, en een testprotocol voor een aasgarnaal, Lymnomysis benedeni. Binnen de werkzaamheden gericht op de effecten van chronische blootstelling, zullen in 2023 de verschillen worden onderzocht tussen blootstelling van Lemna blaadjes middels overspray in vergelijking met een toxicologische blootstelling waarbij het middel in het testmedium wordt ingebracht. Als laatste wordt in dit project onderzocht wat de effecten zijn van ioniseerbare stoffen op waterorganismen bij andere, veldrelevante, pH waardes dan welke gebruikt worden tijdens het testen met standaard testprotocollen in het toelatingsproces. De onderzoeksvraag daarbij is of de huidige, in de risicobeoordeling gehanteerde veiligheidsfactoren in de eerste tier van de risicobeoordeling om het effect van deze stoffen in het veld af te dekken beschermend zijn voor deze effecten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.