Ecologische potenties maatschappelijke initiatieven (WOT-04-010-034.42)

Project: EZproject

Project Details

Description

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Wet Natuurbescherming in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. De rapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nog wel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast worden er om de hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd.Dit project is aanleverend voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL2018). Doel van het project is de ecologische potenties van maatschappelijke initiatieven in beeld te brengen. De centrale vraag daarbij is wat de ecologische potenties van maatschappelijke initiatieven zijn, in termen van algemene natuurkwaliteit en VHR-doelen? Het antwoord op deze vraag geeft ook een antwoord op de vraag of maatschappelijke initiatieven in potentie de overheidsdoelen kunnen realiseren, of dat er (ook) inzet vanuit de overheid nodig is.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17