Dynamische risicoanalyse AMR (MADRA) (KB-37-003-025)

Project: EZproject

Project Details

Description


Dit complexe systeem wordt gecombineerd met snelle toename van AMR in specifieke groepen. Dus zal naast de gebruikelijke lineaire risico attributie analyse, ook moeten worden gekeken naar de dynamica van de AMR. Daarin wordt dan geen gebruik gemaakt van de aanname dat de AMR prevalentie constant is. Hiervoor bestaat nog geen breed geaccepteerde methode. Analogie met complexe systemen in de ecologie kunnen hiervoor als handvat dienen. Op basis hiervan zal een framework-methode ontwikkeld worden die voor dit soort vraagstukken kan worden gehanteerd.

Met dit framework worden vervolgens actuele beleidsvragen bestudeerd. Voorbeelden zijn AMR overdracht tussen dieren en invloed van het milieu op de AMR prevalentie bij mens en/of dier. Vandaaruit wordt het model verder uitgewerkt met een uitgebreide basis aan data over overdracht en prevalentie ontwikkeling van AMR genen en plasmides. Veel data is beschikbaar uit afgeronde en lopende studies. Longitudinale studies bij diergroepen waarbij koppelbehandeling wordt toegepast, zijn hiervoor van specifieke interesse vanwege de dynamiek van AMR op een bedrijf.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.