Driftdepositie oppervlaktewater in kader van NL en EU toelating (BO-43-102.01-003, BO-43-011.01-003, BO-20-002-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

De beoordeling van risicos voor waterorganismen is een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen op NL en EU-niveau. De blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen ten gevolge van drift bij bespuitingen is hierbij een belangrijke blootstellingsroute.

In dit project wordt gewerkt aan verbetering van deze beoordeling Het gaat hierbij om het ontwikkelen van NL-blootstellingsscenarios voor neerwaartse bespuitingen in de akkerbouw en op- of zijwaartse bespuitingen in fruit- en boomteelt. Deze scenarios en software worden ontwikkeld in overleg met RIVM, PBL en Ctgb om te zorgen voor voldoende draagvlak.

Specifiek voor de drift wordt rekening gehouden met (i) de dosering van het gebruikte middel, de toedieningsmethode (de spuitrichting, soort spuitdop, druppelgrootteverdeling), het bespoten gewas, het toedieningstijdstip en de toedieningsfrequentie van een gewasbeschermingsmiddel, (ii) de stofeigenschappen van het gewasbeschermingsmiddel, (iii) de meteorologische condities tijdens toediening, (iv) de waterloopafmetingen en (v) de afstand van de waterloop tot het behandelde oppervlak.

Dit project loopt een aantal jaren. Voor de akkerbouw is al een grote slag gemaakt. Voor fruit- en boomteelt worden op- en zijwaartse toedieningen onderscheiden van neerwaartse toediening op de grond onder de bomen. Deze verschillende toedieningen vereisen ook een verschillende beoordeling. Er wordt samengewerkt met project 002 waarin o.a. de afbraakprocessen in oppervlaktewater worden onderzocht.

Daarnaast wordt op EU-niveau gewerkt aan afstemming van de drift. Verschillen in drift tussen verschillende landen worden geanalyseerd en een generieke methodiek voor de classificatie van driftbeperkende maatregelen wordt ontwikkeld.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.