Draagvlakenquête 2021 (WOT-04-010-034.67)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds 1996 wordt het maatschappelijk draagvlak voor natuur, natuurbeleid en betrokkenheid bij natuur gemeten middels een online enquête. Deze enquête heeft een longitudinaal karakter; de meting is ongeveer iedere 4 jaar, waarbij in iedere meting zoveel mogelijk dezelfde vragen worden gesteld. In 2021 wordt de enquête opnieuw gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking.

Het maatschappelijk draagvlak wordt in kaart gebracht op basis van drie hoofdindicatoren: belang van natuurbehoud, steun voor natuurbeleid en betrokkenheid bij natuur. Het belang van natuurbehoud gaat over de mate van besef bij de bevolking dat natuur bescherming nodig heeft, de mening over het algemeen belang van natuur en het natuurbelang in relatie tot andere beleidsvelden. De tweede indicator, de steun voor het natuurbeleid, heeft betrekking op de noodzaak van overheidsingrijpen, de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming en concrete beleidsmaatregelen van de overheid. De derde indicator omvat de mate van betrokkenheid van burgers bij natuur als gebruiker, beschermer en beslisser. De indicatoren zijn geoperationaliseerd in enquêtevragen. De enquête zal in 2021 ook gebruikt worden om gegevens te verzamelen over de indicatoren gebruik en opinie van burgerbetrokkenheid. Daarom zijn enkele nieuwe vragen opgenomen.

Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de overheid inzicht in het huidige draagvlak voor en betrokkenheid bij natuur in de Nederlandse samenleving. Daarnaast worden de gegevens uit deze en vorige peilingen gebruikt om ontwikkelingen en trends in kaart te brengen. De studie wordt uitgevoerd voor het Planbureau voor de Leefomgeving. De resultaten zijn toeleverend aan onder meer de Balans van de Leefomgeving en het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21